PrintInnvilget midler til EU søknad


Buskerud fylkeskommune har innvilget støtte til Buskerud Næringshage som på 
vegne av lokalt næringsliv skal koordinerer et kultur og kreativt næringsprosjekt i Numedalsregionen, inn mot EUs kulturprogram Kreativt Europa.

Tekst: Redaksjonen. 
 

Under følger utdrag fra tilsagnsbrevet:

"Søknaden støttes med følgende begrunnelse:
Buskerud Næringshage på vegne av lokalt næringsliv har som mål å videreutvikle måten de utvikler og formidler lokal kulturarv som en integrert del i opplevelsesturisme, i samarbeid med andre land i Europa, også ved bruk av digitale formidlingsmetoder. Dette fordi Numedal har en relativt ukjent kulturhistorie, for eksempel Norges største samling av middelalderhus, mens et forstudie rundt Fridtjof Nansens tilhørighet til regionen, vinteren 2018, anbefalte å jobbe videre med Nansenfestivalen i Numedal. Hovedmålet er å utvikle et helårig tilbud om opplevelser med utgangspunkt i kulturhistorie og kulturarv.

Dette samsvarer godt med at 2018 er EUs kulturarvår, og at det som følger kommer ekstra søkelys mot europeisk kulturarv. Samtidig passer dette initiativet med Buskerud fylkeskommunes Regional plan for Verdiskpaning og Næringsutvikling 2015-2020, samt Buskerud fylkeskommunes Kunst- og kulturstrategi 2015-2018 hvor det står at «internasjonalt samarbeid på kunst- og kulturfeltet er en viktig kilde til utvikling.» "
 
 
Buskerud Næringshage inviterer interessenter til møte hvor målet er:
·         Å samle mulige interessenter, samarbeidspartnere for i første omgang søknaden, og deretter et evt. EU prosjekt 
·        
Diskutere mål og omfang av et slikt prosjekt, hvordan skal det innrettes?
·         Diskutere muligheter og konsekvenser for næringsliv/ reiseliv i Numedal Diskutere sammensetting av  styringsgruppe for søknadsprosessen