Øvre Numedal Fjellstyre>Fjellstyre>Statsallmenningen
ØVRE NUMEDAL STATSALLMENNING
Som også kalles Havneallmenningen, Øvre Numedal statsallmenning administreres av Øvre Numedal Fjellstyre. ØNF er ett av 95 fjellstyrer i Norge. Det er Lov av 6. juni 1975, om utnytting av rettar og lunnende m.m. i statsallmenningane (Fjellova) som fjellstyret må holde seg til når det gjelder forvaltningen av bruksrettighetene. Ved siden av Fjellova må fjellstyret følge vanlige forvaltningsmessige prinsipper som er nedfelt i Forvaltningsloven (bl.a. i habilitetsspørsmål) og Offentlighetsloven (kunngjøring, innsynsrett o.l.).
 
Retten til allmenningsbruk "ligg til bygd eller grend som frå gamal tid har hatt slik rett." (§2). Selve ordet allmenning forteller egentlig at gården var sameie for "alle menn". Idag er det å forstå som et område der staten har eiendomsrett, men ett eller flere bygdelag har bruksrettigheter.
 
I Nore og Uvdal er det gjort funn helt tilbake til 5500f.Kr. som dokumenterer bo- og rasteplasser. Det er ved Heintjern, 3-4 km nord-vest for Heinseter. Men også andre steder i allmenningen finnes funn som viser store boområder, f.eks. ved Langesjøen og ved Bjornesfjorden (v/Lågaros). Ved Finsevann er det spor etter de eldste boplasser i Norge, ca. 7600 år gamle.
 
Øvre Numedal statsallmenning utgjør sammen med andre statsallmenninger 11% av alt utmarksareal i Norge (staten har største rettigheter i Nord-Norge). ØNS er på 411 kvadratkm. som i all hovedsak ligger innenfor Hardangervidda nasjonalpark. P.g.a. dette forholdet vil ØNF være pålagt visse begrensninger og være avhengig av samarbeid med Statskog SF i grunneierspørsmål. Direktoratet for Miljøforvaltning (MD) er overordnet organ når det gjelder jakt og fiske. Andre samarbeidspartnere er Norges Fjellstyresamband (fellesorgan for fjellstyrene i Norge) og Fjellstyra på Hardangervidda AS -FH (tidligere Samarbeidsorganet for fjellstyra på Hardangervidda). Dette er den politiske delen av fjellstyrene. Hardangervidda Fjelloppsyn er administrativt ansvarlig for sekretærfunksjonene i fjellstyrene og utfører oppsynsoppgaver for fjellstyrene. Fjellstyrene er også representert i Hardangervidda Villreinutval.
 
Artikkelarkiv
                                                                                                     Bankkonti: 2333.08.25650 og 2356.12.02338
Send epost Rollag Kommune Lenker Nore og Uvdal kommune Kartinfo for nedlasting
eXTReMe Tracker