Øvre Numedal Fjellstyre>Jakt>Villreinjakt
VILLREINJAKT
For storviltjakta gjelder det spesielle regler. I Øvre Numedal Statsallmenning betyr storviltjakt det samme som villreinjakt. I andre allmenninger er det betydelig elgjakt.
Reinsjakta administreres av det lokale fjellstyret. Og Fjellova har klare formuleringer som gjør forskjell på innenbygdsboende og utenbygdsboende. I §23 står det:
 
"...avgjer fjellstyret om løyve til slik jakt skal gjevast til personar som har jaktrett etter første stykket (fast busette i Norge) eller berre til personar som siste året nar vore og framleis er bfast busette i området der allmenningen ligg - ... - eller bygd eller grend der innbuarane frå gamal til har utøvd allmenningsbruk i allmenningen."
 
Og når Fjellova bruker formuleringen "frå gamal tid" forstår vi at det kan dokumenteres bruk tusener av år tilbake.
 Hva skjer så praktisk i forkant av ei kortutdeling?

 
Fristen for å søke jakt i allmenningen er 1.5. Søknadsmengden ligger på vel 300. Søkere som har vedtatt forelegg eller har fått bekjentgjort rettskraftig dom for brudd på bestemmelser knyttet til jakta, utestenges fra trekningen. Også utenbygdsboende kan søke villreinjakt.
 
I 1998 ble det fordelt 15 kort på utenbygds villreinjegere. Siden har det bare sporadisk vært kort til utenbygds etterat de bruksberettigede har fått sine kort.Selve trekningen foregår nå elektronisk. I 1998 hadde vi 580 kort til disposisjon. Men da var det ekstremt stor kvote.  I 2007 var det omlag 100 kort. For 2013 var totalkvoten på Hardangervidda 7000 dyr med fordelingen 50 % simle/ungdyrkort, 25 % bukk og 25 % kalv. Vår andel er 350 kort. I 2016 hadde fjellstyret 411 kort til disposisjon. Det var en totalkvote på 7000 dyr. De siste årene har vi også hatt endel kort fra Ulvik. Dette er en avtale der det har vært mulig for jeger fra Ulvik (bruksberettigede) å jakte på nordsida av Lågen og på sørsida fra Eidfjord grense til Langebuåni i øst. Andre samjaktavtaler eksisterer også. Gjensidig avtale har vi med Buskerud Landbruksselskap - Geitvassdalen. Ensidige avtaler har vi i forhold til "tangene". D.v.s. at bruksberettigede med rett til villreinkort på tangene øst og vest i Nore og Uvdal og Rollag kan bruke disse kortene i allmenningen mot et gebyr for overføringen. 
 
I samarbeid med skytterlagene gjennomføres treningsskyting, og vi har et oppsett for skyting til jaktprøva som er samordnet med kortutdeling. Jakttiden på villrein hos oss er 20.8. - 30.9. Ingen jakting i tiden 19-07. Detaljer omkring jakta finnes i møtebøkene for det enkelte år.
 
 
Artikkelarkiv
                                                                                                     Bankkonti: 2333.08.25650 og 2356.12.02338
Send epost Rollag Kommune Lenker Nore og Uvdal kommune Kartinfo for nedlasting
eXTReMe Tracker